نصب ایستگاه هواشناسی در مزرعه آفتاب

بازدید از کارخانه قند کرج

نمایشگاه بین المللی اوراسیا

بازدید مهندس خرد (مشاور وزیر کشاورزی) از شرکت داتیس

بازدید دکتر جهانگیری معاون ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس

بازدید رئیس نظام مهندسی ، شهردار و رئیس اتاق بازرگانی از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس