نمایشگاه بین المللی اوراسیا

بازدید مهندس خرد (مشاور وزیر کشاورزی) از شرکت داتیس

بازدید دکتر جهانگیری معاون ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس

بازدید رئیس نظام مهندسی ، شهردار و رئیس اتاق بازرگانی از شرکت نواندیشان صنعت الکترونیک داتیس