نصب ایستگاه هواشناسی در پتروشیمی پازارگاد

نصب ایستگاه هواشناسی در پتروشیمی پازارگاد
اسفند 1400