بازدید دکتر جهانگیری معاون ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت داتیس

بازدید دکتر جهانگیری معاون ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم از شرکت داتیس
بهمن 1400