بازدید مهندس خرد (مشاور وزیر کشاورزی) از شرکت داتیس

بازدید مهندس خرد (مشاور وزیر کشاورزی) از شرکت داتیس
بهمن 1400