بازدید از کارخانه قند کرج

بازدید از کارخانه قند کرج
بهمن 1400