نصب ایستگاه هواشناسی در مزرعه آفتاب

نصب ایستگاه هواشناسی در مزرعه آفتاب
بهمن 1400